Smlouvy o manželském majetkovém režimu vyžadují formu notářského zápisu. Své společné jmění můžete zúžit nebo rozšířit, nově je umožněn režim oddělených jmění. Obdobnou úpravu lze dohodnout ještě před uzavřením manželství v tzv. předmanželské smlouvě.

Existence manželské smlouvy se ze zákona pro účely řízení o dědictví zapisuje do Evidence smluv o manželském majetkovém režimu vedené Notářskou komorou České republiky. Je-li smlouva zapsaná do tohoto seznamu, mohou se manželé na ni vůči třetím osobám odvolat i v případě, když jim existence této smlouvy není známa. Seznam je totiž seznamem veřejným (přístupným každému přes webovou stránku www.nkcr.cz), podle § 980 občanského zákoníku nikoho neznalost takto zapsaných údajů neomlouvá a jde k jeho tíži.

33

31