Postup založení

 • Sepisuje se zakladatelská listina (jediný zakladatel) nebo je nutné přijmout stanovy – provádí se notářský zápis, který obsahuje určení prvních členů orgánů společnosti (více zakladatelů).
 • Založení akciové společnosti je složitější proces, kde je třeba důkladnější konzultace ohledně stanov společnosti.
 • Po sepsání zakladatelských dokumentů je nutné si vyřídit živnostenské oprávnění a složit základní kapitál do banky na zvláštní účet. Výpis z živnostenského rejstříku a potvrzení o složení základního kapitálu se musí donést zpět do naší kanceláře. Na základě toho zapíšeme společnost do obchodního rejstříku.
 • Akciová společnost vydává akcie na majitele nebo akci na jméno (musí vést seznam akcionářů). Akcie na majitele můžou být v současnosti pouze zaknihované nebo imobilizované – v úschově.
 • Jsou dva typy akciových společností dle struktury vnitřních orgánů. V dualistickém systému má společnost představenstvo a dozorčí radu (počet členů není stanoven). V monistickém systému je představenstvo nahrazeno statutárním ředitelem a dozorčí rada správní radou. Správní rada má většinou 3 členy. Předseda správní rady může být zároveň i statutární ředitel.

Co si vzít s sebou a co si rozmyslet

 • Doklady – při založení společnosti musíte mít občanský průkaz (případně jiný průkaz totožnosti) všech zakladatelů společnosti. Výpis z katastru nemovitostí či výpis z evidence rejstříků trestů vyhotovíme u nás v kanceláři prostřednictvím služby Czech POINT.
 • Zvolte si předem název společnosti, název se nesmí shodovat. Průchozí názvy můžete prověřit na justice.cz.
 • Musíte si zvolit sídlo společnosti ( ve stanovách stačí jméno obce, v zápisu do rejstříku už musí být přesná adresa). Je nutné mít souhlas vlastníka nemovitosti s ověřeným podpisem.
 • Do stanov je třeba uvést, co bude předmětem podnikání společnosti.

Nejčastější dotazy

Jak dlouho založení společnosti trvá?

 • Po dodání všech potřebných dokumentů, může být zápis proveden již následující den.

Kolik musí být základní vklad?

 • Minimální základní kapitál je 80 000 EUR, případně 2 000 000 Kč. Před zápisem musí být splaceno 30% jmenovité hodnoty akcií. Základní kapitál se vkládá na zvláštní účet u banky, jeho číslo je součástí notářského zápisu.

Jaká je odměna notáře?

 • Odměna notáře se řídí podle aktuálního ceníku notářské komory ČR.

 

Změna nebo zrušení společnosti

 • Změny v právních poměrech akciové společnosti je podle zákona nutné provést na valné hromadě za účasti notáře.

Přehled nejčastějších změn:

 • Změna názvu společnosti
 • Změna sídla
 • Změna předmětu podnikání
 • Změna výše základního kapitálu
 • Změna společenské smlouvy
 • Změna stanovená zákonem
 • Zrušení společnosti

Co potřebujete k uskutečnění změn

 • V případě změny názvu si zvolte předem nový název společnosti, název se nesmí shodovat s jinými společnostmi. Průchozí názvy můžete prověřit na justice.cz.
 • Při změně sídla společnosti je nutné vědět přesnou adresu sídla a mít souhlas vlastníka nemovitosti s ověřeným podpisem.
 • Při rozšíření předmětu podnikání je možné vše nejdřív vyřídit na živnostenském úřadě a až pak doplnit stanovy a provést zápis do obchodního rejstříku.
 • Při změně v orgánech společnosti není nutná přítomnost odvolaných ani nových členů. Je třeba dbát na to, aby po uplynutí funkčního období orgánů společnosti a na základě nových voleb byly provedeny změny v obchodním rejstříku.

Nejčastější dotazy

Jak dlouho trvá zavedení změn?

 • Po dodání všech potřebných listin prokazujících změny, může být zápis proveden následující den.

Co potřebujete na zrušení společnosti?

 • Společnost se ruší s likvidací. Je nutné určit k jakému dni se společnost ruší a kdo bude likvidátorem. Údaj se zveřejní v obchodním věstníku.

Jaká je odměna notáře?

 • Odměna notáře se řídí podle vyhlášky č. 196/2001 Sb. o náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory ČR (notářsky tarif).

 

 

50

48