Zástavní právo slouží k zajištění pohledávky věřitele vůči dlužníkovi.

Zástavní smlouva vyžaduje formu notářského zápisu,

  • je-li zástavou obchodní závod (podnik) nebo jiná věc hromadná, zástavní právo vzniká zápisem do Rejstříku zástav,
  • je-li zástavou nemovitá věc, která nepodléhá zápisu do katastru nemovitostí (např. podzemní stavba), zástavní právo vzniká zápisem do Rejstříku zástav,
  • je-li účastníky dohodnuto, že zástavní právo k movité věci vznikne zápisem do Rejstříku zástav.

Rejstřík zástav vede Notářská komora České republiky a zápisy do něj provádí každý notář.

Budete-li chtít koupit movitou věc, můžete se u kteréhokoliv notáře přesvědčit, zda není tato věc zatížena zástavním právem. Notář Vám tuto informaci zjistí v Rejstříku zástav.

33

31