K sepsání darovací smlouvy na nemovitosti, potřebujete znát osobní údaje účastníků smlouvy. Další podklady, jako je výpis z katastru nemovitostí nebo kopii katastrální mapy, obstará naše notářská kancelář.

Součástí darovací smlouvy může být i smlouva o zřízení užívacího práva k nemovitosti, zpravidla ve formě služebnosti. Služebnost vázne na nemovitostech i po změně vlastníka a zapisuje se do katastru nemovitostí. Lze volit i jiné způsoby, jak při darování nemovitostí obdarovaného omezit, např. zákazem zastavení nebo zcizení nemovitosti.

33

31