Postup založení

 • Sepisuje se notářský zápis, který osvědčí průběh ustavující schůze družstva. Schůze přijímá stanovy a volí členy orgánů. K založení družstva je potřeba minimálně 3 fyzické nebo právnické osoby.
 • Pokud budete mít představu o stanovách družstva, je nutné tyto stanovy notáři předat předem, aby je s Vámi mohl zkonzultovat. Stanovy může připravit notář.
 • Před založením družstva se musí konat ustavující schůze, ta se koná v kanceláři notáře, případně kdekoliv na jiném místě za účasti notáře. Před konáním musí být připraveny stanovy družstvy, přihlášky zájemců o členství a jejich seznam.
 • Po ustavující schůzi je nutné si vyřídit živnostenské oprávnění a poté lze zapsat družstvo do obchodního rejstříku.
 • Podle zákona o obchodních korporacích není součástí stanov výše základního kapitálu a tento údaj se nezapisuje ani do obchodního rejstříku. Zakládající členové družstva se jen na ustavující schůzi zaváží splatit základní členský vklad.
 • Členové družstva se nezapisují do obchodního rejstříku, jejich seznam vede družstvo. Pokud má družstvo více než 50 členů, musí mít družstvo i kontrolní komisi a do obchodního rejstříku se zapisuje představenstvo. Pokud má družstvo méně než 50 členů, nemusí se představenstvo zřizovat a jako statutární orgán se volí předseda družstva. Kontrolní komise u tohoto počtu členů není nutná.

Co si vzít s sebou a co si rozmyslet

 • Doklady – při založení společnosti musíte mít občanský průkaz (případně jiný průkaz totožnosti). Výpis z katastru nemovitostí či výpis z evidence rejstříků trestů vyhotovíme u nás v kanceláři prostřednictvím služby Czech POINT.
 • Zvolte si předem název společnosti, název se nesmí shodovat. Průchozí názvy můžete prověřit na justice.cz.
 • Musíte si zvolit sídlo družstva ( ve stanovách stačí jméno obce, v zápisu do rejstříku už musí být přesná adresa). Je nutné mít souhlas vlastníka nemovitosti s ověřeným podpisem.
 • Do stanov je třeba uvést, co bude předmětem podnikání družstva.

Nejčastější dotazy

Jak dlouho založení družstva trvá?

 • Po dodání všech potřebných dokumentů, může být zápis proveden již následující den.

Jaká je odměna notáře?

 • Odměna notáře se řídí podle aktuálního ceníku notářské komory ČR.

 

Změna nebo zrušení družstva

 • Změny v právních poměrech družstva je podle zákona nutné provést na jednání členské schůze za účasti notáře.

Přehled nejčastějších změn:

 • Změna názvu společnosti
 • Změna sídla
 • Změna stanov
 • Změna předmětu podnikání
 • Změna stanovená zákonem
 • Zrušení družstva

Co potřebujete k uskutečnění změn

 • V případě změny názvu si zvolte předem nový název družstva, název se nesmí shodovat s jinými společnostmi. Průchozí názvy můžete prověřit na justice.cz.
 • Při změně sídla družstva je nutné vědět přesnou adresu sídla a mít souhlas vlastníka nemovitosti s ověřeným podpisem.
 • Při rozšíření předmětu podnikání je možné vše nejdřív vyřídit na živnostenském úřadě a až pak doplnit stanovy a provést zápis do obchodního rejstříku.
 • Při změně v představenstvu družstva není na členské schůzi nutná přítomnost odvolaných členů.

Nejčastější dotazy

Jak dlouho trvá zavedení změn?

 • Po dodání všech potřebných listin prokazujících změny, může být zápis proveden následující den.

Co potřebujete na zrušení společnosti?

 • Družstvo se ruší s likvidací. Je nutné určit k jakému dni se společnost ruší a kdo bude likvidátorem. Tím může být člen družstva nebo osoba, která se tím profesionálně zabývá. Údaj se zveřejní v obchodním věstníku.

Jaká je odměna notáře?

 • Odměna notáře se řídí podle vyhlášky č. 196/2001 Sb. o náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory ČR (notářsky tarif).

 

 

50

48