Ověřené kopie lze pořizovat pouze z listin, které mají právní obsah, jsou uceleným textem, nejsou v nich provedeny žádné změny, doplňky, škrty a vsuvky a jsou ukončeny způsobem prokazujícím jedinečnost – tedy podpisem, razítkem apod.

V kanceláři vám kopii zdarma z originálu listiny vyhotovíme, není třeba, abyste si kopii opatřovali předem. Ověřenou kopii nelze vyhotovit z listin, jejichž jedinečnost nelze ověřenou kopií nahradit. Takovými listinami jsou např. občanský průkaz, pas, směnka, šek vkladní knížka, geometrický plán, technické kresby atd.

V případě, že ověřená kopie má být použita v zahraničí, je třeba tuto skutečnost ověřujícímu sdělit. V takovém případě je totiž nutné, aby ověření provedl notář osobně.

33

31