Závěť je možné sepsat v několika formách, které upravuje občanský zákoník, přičemž s ohledem na právní jistotu lze doporučit formu notářského zápisu.

Jaké jsou výhody závěti sepsané notářským zápisem?

  • dostane se Vám potřebného právního poučení, které vychází z Vaší konkrétní životní a majetkové situace
  • vše je sepsáno na odborné úrovni, čímž se předchází pozdějším sporům dědiců o výklad závěti
  • forma závěti je nezpochybnitelná.
  • notářský zápis je trvale uložen u notáře, čímž je minimalizováno riziko ztráty nebo zničení závěti
  • existenci závěti notář nahlásí do Evidence právních jednání pro případ smrti vedené Notářskou komorou České republiky, což zajistí, že závěť bude automaticky připojena k příslušnému řízení o dědictví

Při sepsání závěti je třeba vědět, že povinný díl se u nepominutelných dědiců (potomků) stanoví ve výši 1/4 jejich zákonného dílu, u nezletilých potomků to jsou 3/4 jejich zákonného dílu.

Nový občanský zákoník značně rozšířil možnosti, jak o svém majetku pro případ smrti rozhodnout. Nově jsou formulovány podmínky, za kterých lze svého potomka vydědit, úplně nově je upravena možnost uzavřít dědickou smlouvu nebo s potomkem uzavřít smlouvu o zřeknutí se dědického práva. V závěti lze také ustanovit vykonavatele závěti nebo správce dědictví.

33

31